บุคลากร

Narong Boonsirisumpun

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail: narong.boo@lru.ac.th

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/narong_boo/

Wichai Puarungroj

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Computer Science) University of Manchester, UK

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด:

Java programming

Mathematical theory

Artificial neural network

Data structure and Al

E-mail: wichai@lru.ac.th

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/wichai_pua

192768952_270735584802737_1500919351417436123_n

Kriengsak Yothapakdee

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain-computer interface

Pattern recognition

E-mail: kriengsak@lru.ac.th

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/kriengsak_yot

Chakrit Pong-inwong

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail: chakrit_pon@hotmail.com

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/chakrit_pon

Naruwan Yusamran

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นรุวรรณ อยู่สำราญ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ลาศึกษาต่อ)

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Data mining

Computer Programming

Graphic and Design

E-mail: naruwan.yus@hotmail.com

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/naruwan_yus

Supailin Pichai

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.สุไพลิน พิชัย

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สาขาที่ถนัด:

Data mining

Artificial neural network

E-mail: supailin.pic@lru.ac.th

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/supailin_pic

Thosang Phimbaotham

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

วุฒิการศึกษา:

2556 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

Artificial neural network

Data mining

IOT

E-mail: thosang.014.phi@gmail.com

Website1:  http://www.cs.lru.ac.th/thosang

Website2: cs.sci.lru.ac.th/th/thosang_phi

Dulachat Siriwallop

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

Web technology

E-mail: dulachat2013.sir@gmail.com

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/dulachat_sir

Tuntigon Nonsri

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ตันติกร โนนศรี

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Internet of Things

Artificial Intelligence

Machine Learning

Data Science

E-mail: tuntigon.non@gmail.com

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/tuntigon_non

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH